Posts Tagged ‘2011HR8712’

جناب پهلوی، سوت آزادی زندانیان سیاسی را به صدا در آورید

اکتبر 28, 2011

در شرایطی که آزادیخواهان و جوانان صادق این مملکت که دغدغه شان آزادی و آبادانی میهن است در زندانها در شرایط ناگوار به سر می برند، شاهزاده رضا پهلوی در اقدامی پسندیده، نامه ای را به مراجع بین الملی نوشته و از همه مردم دعوت کرده اند که پیشنهادات خود را در مورد این نامه و یا اقدامات عملی دیگر برای آزادی زندانیان سیاسی مطرح کنند.
این کار و برانگیختن توجه جامعه جهانی به وضع اسفناک زندانیان سیاسی کاری بس پسندیده است اما از آنجا که جمهوری اسلامی نشان داده است که با روش و سیاست باج دهی ، گروگان گیری و گرو کشی در عرصه جهانی توانسته است تا کنون حیات خود را تضمین کند و بدون توجه به قطع نامه های حقوق بشری به فعالیتهای ضد انسانی خود ادامه دهد. به نظر میرسد که علاوه بر نوشتن چنین نامه ای نیاز به اقدامات عملی در سطح ملی باشد تا بتوان انتظار نتیجه واقعی داشت.
با توجه به اینکه بعد از حوادث جنبش سبز، مردم تا حدودی دچار بی اعتمادی و ناامیدی شدند چون آن زمان که مردم با هیجان و انگیزه خواستار تغییر بودند افرادی که مدعی رهبری مردم شده بودند حتی حداقل برنامه ای برای آزادی زندانیان سیاسی ترتیب ندادند، پس اکنون باید با اقداماتی ساده که کمترین هزینه و خطر را برای مردم داشته باشد، باعث شد که مردم بتوانند خواسته آزادیخواهی خود را بیان کنند و خود را پیدا کرده و بدانند که همچنان صدای آنان است که بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را دارد.
در این راستا، پیشنهاد می کنم که پس از اعلام قبلی و آمادگی رسانه ای و دعوت از گروهها و انجمن های مختلف برای مشارکت در یک اقدام انسانی آزادیخواهانه از مردم دعوت کنید که در یک روز مشخص هفته شبانگاه در ساعتی تعیین شده بر بالای بام ، کنار پنجره و در هر کوی و برزن با به صدا در آوردن سوت، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شوند. برای این کار ضمن اینکه مردم در معرض خطر قرار نمی گیرند امکان مشارکت همگانی فراهم می شود و این کار را می توان تا زمان تاثیرگذاری مناسب ادامه داد. مسلما چنین اقدام ساده ای می تواند زمینه ساز اتحاد و خودباوری مردم هم بشود.
می توان در سطح جهانی از ارگانها و نهادهایی هم که دغدغه حقوق بشر دارند دعوت نمود که با مردم ایران با به صدا در آوردن سوت آزادی همراه شوند و تاثیرگذاری این اقدام را بیشتر نمود.

Advertisements