Posts Tagged ‘اپوزیسیون خودی’

خـودکفــایـی

ژانویه 10, 2012

خدایی اش جمهوری اسلامی در زمینه تولید اپوزیسیون به خودکفایی رسیده، دیگه نیازی به اپوزیسیون خارج از نظام نداریم!!

Advertisements