Archive for the ‘طنز’ Category

خـودکفــایـی

ژانویه 10, 2012

خدایی اش جمهوری اسلامی در زمینه تولید اپوزیسیون به خودکفایی رسیده، دیگه نیازی به اپوزیسیون خارج از نظام نداریم!!

Advertisements